Tarihçe

Vakfın kurucusu, “İhlas Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği” olup vakfın kuruluş mal varlığı, kurucu dernek tarafından vakfa tahsis edilmiş bulunan İstanbul ili, Büyükçekmece/2 ilçesi, Yakuplu Mahallesi, Yol Mevkii Pafta: 5, Ada: 302 ve Parsel: 4’te kain 5004 metrekare ARSA’dır. Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından vakfın esas varlığına eklenmek şartı ile her türlü mal ve haklar, mütevelli heyeti kararı ile kabul edilerek vakıf mamelekine ilave edilecektir.

Vakıf Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

Vakfın Kuruluş Tarihi ve Resmî Dayanağı: 28.10.2016 - Resmî Gazetede Yayınlandığı Şekli İle

VAKFIN ADI: İstanbul Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı. 9419/1-1

VAKFEDENLER: İhlas Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2016 tarihinde kesinleşen 02/06/2016 tarih ve E.2016/157, K.2016/276 sayılı kararı. Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2016 – Sayı : 29871

VAKFIN AMACI: Kuruluş malvarlığı olan arsa üzerine cami, Kur’an-ı Kerim kursu ve öğrenci yurdu ile kütüphane, misafirhane ve personel lojmanları yaptırmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Yakuplu Mahallesi, Yol Mevkii 302 Ada, 5 Pafta ve 4 Parsel sayılı, 5004 m2 yüzölçümlü arsa

YÖNETİM KURULU: Hasan YAVAŞ, Abdulkadir KAYA, Ali KARA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları bir vakıf ya da derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

BAĞIŞ VE KATKILARINIZ